Кирилл Харитонов
Кирилл Харитонов
Read 24 minutes

Madách Imre, a magyar költő és színműíró... ― Венгерский поэт и драматург Имре Мадач... ― Imre Madách, Hungarian poet and playwright...

Madách Imre 1862-ben megjelent művének illusztrálása 1885 nyarán merült fel először, Zichy ekkor a sajtó híradása szerint kéthónapnyi szabadságot kapott az orosz cártól, hogy Az ember tragédiájához megrajzolja illusztrációit. / Иллюстрации к произведению впервые появилась летом 1885 года, когда Михаил Александрович Зичи получил двухмесячный отпуск от русского царя для иллюстраций к Трагедии человека.

Image for post
Zichy Mihály Михай Зичи, XV. szín (III. szín: Pálmafás vidék a paradicsomon kívül), 1887, szén, papír, 790 × 503 mm.

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (1862)

HARMADIK SZÍN

(Pálmafás vidék a paradicsomon kívül. Kis durva fakaliba. Ádám cövekeket ver le kerítésül. Éva lugost alkot. Lucifer.)

ÁDÁM
Ez az enyém. A nagy világ helyett
E tér lesz otthonom. Birok vele,
Megvédem azt a kártevő vadaktól,
És kényszerítem nékem termeni.

ÉVA
Én meg lugost csinálok, éppen ollyat,
Mint az előbbi, s így körénk varázsolom
A vesztett Édent.

LUCIFER
Vajh, mi nagy szavat
Mondottatok ki. A család s tulajdon
Lesz a világnak kettes mozgatója,
Melytől minden kéj s kín születni fog.
És e két eszme nő majd szüntelen,
Amíg belőle hon lesz és ipar,
Szülője minden nagynak és nemesnek,
És felfalója önnön gyermekének.

ÁDÁM
Rejtélyeket beszélsz. Igérted a
Tudást, az ösztön kéjéről lemondtam
Érette, hogy, bár küzdve, nagy legyek.
S mi az eredmény.

LUCIFER
Hát nem érzed-e?

ÁDÁM
Érzem, hogy Isten amint elhagyott,
Üres kézzel taszítván a magányba,
Elhagytam én is. Önmagam levék
Enistenemmé, és amit kivívok,
Méltán enyém. Erőm ez, s büszkeségem.

LUCIFER (félre)
Hiú báb, mostan fittyet hánysz az égnek,
Meglátjuk szíved, villámok ha égnek.

ÉVA
Nekem meg büszkeségem az csupán,
Hogy a világnak anyja én leszek.

LUCIFER (félre)
Dicső eszmény, mit e nő szíve hord,
Megörökítni a bűnös nyomort.

ÁDÁM
Mit is köszönjek néki? puszta létem?
Hisz ez a lét, ha érdemes leszen
Terhére, csak fáradságom gyümölcse.
A kéjet, amit egy ital viz ád,
Szomjam hevével kell kiérdemelnem,
A csók mézének ára ott vagyon -
Amely nyomán jár - a lehangolásban.
De hogyha a hálának csatja mind
Le is hullt rólam, bár szabad levék
Alkotni sorsom és újból lerontni,
Tapogatózva, amit tervezék -
Ahhoz segélyed sem kellett talán,
Megbírta volna azt saját erőm.
S te nem mentél meg a súlyos bilincstől,
Mellyel testem por földéhez csatol.
Érzem, bár nem tudom nevét, mi az,
Talán egy hajszál - annál szégyenebb, -
Mi korlátozza büszke lelkemet.
Nézd, ugranám, és testem visszahull,
Szemem, fülem lemond szolgálatáról,
Ha a távolnak kémlem titkait;
S ha képzetem magasb körökbe von,
Az éhség kényszerít, hunyászkodottan
Leszállni ismét a tiprott anyaghoz.

LUCIFER
Ezen kötél erősb, mint én vagyok.

ÁDÁM
Ah, úgy te gyönge szellem vagy igen,
Ha e láthatlan pókháló, e semmi,
Mit százezer lény észre sem veszen,
S hálója közt szabadság érzetével
Fickándozik, mit csak nehány kivált
Magasb szellem sejt, még dacol veled.

LUCIFER
S csakis ez az, mi velem bír dacolni,
Mert szellem, mint én. Vagy tán azt hiszed,
Hogy, mert elrejtve munkál s zajtalan,
Nem is erős? - Ne hidd, homályban ül,
Mi egy világot rendít és teremt,
Mert látásától megszédülne a fej.
Csak ember műve csillog és zörög,
Melynek határa egy arasznyi lét.

ÁDÁM
Hagyd megtekintnem hát e működést
- Egy percre csak, keblem, tudod, erős -,
Mely rám befolyhat, aki enmagamban
Olyan különvált és egész vagyok.

LUCIFER
„Vagyok” - bolond szó. Voltál és leszesz.
Örök levés s enyészet minden élet.
De nézz körűl és láss szellem-szemekkel. -

ÁDÁM
(Amit a következőkben mond, mind láthatóvá is lesz.)
Mi áradat buzog fel így körűlem
Magasba törve szakadatlanul
Hol kétfelé vál, s a földsarkokig
Vihar gyanánt rohan.

LUCIFER
Az a melegség,
Mely életet visz a jegek honába.

ÁDÁM
Hát e két lángfolyam, mely zúgva fut
Mellettem el, hogy félek, elsodor,
És mégis érzem éltető hatását:
Mi az, mi az? elkábulok belé.

LUCIFER
Ez a delej.

ÁDÁM
Alattam ing a föld.
Amit szilárdnak és alaktalannak
Tartottam eddig, forrongó anyag lőn,
Ellentállhatlan, melly alak után tör,
Életre küzd. Amarra mint jegec,
Emerre mint rügy. Óh, e zűr között
Hová lesz énem zárt egyénisége,
Mivé leszesz testem, melyben szilárd
Eszköz gyanánt oly dőrén megbizám
Nagy terveimben és nagy vágyaimban.
Te elkényeztetett gyermek, ki bajt
S gyönyört szerezsz számomra egyiránt,
Nehány marok porrá sülyedsz-e csak,
Míg többi lényed víz és tünde lég,
Mely még imént piroslott és örült,
S legott voltammal a felhőbe gőzölt.
Minden szavam, agyamban minden eszme
Lényemnek egy-egy részét költi el,
Elégek! - és a vészhozó tüzet
Talán rejtélyes szellem szítogatja,
Hogy melegedjék hamvadásomon. -
El e látással, mert megőrülök.
Ily harcban állni száz elem között
Az elhagyottság kínos érzetével,
Mi szörnyü, szörnyü! - Óh, miért lökém el
Magamtól azt a gondviseletet,
Mit ösztönöm sejtett, de nem becsült,
S tudásom óhajt - óh, de hasztalan.

ÉVA
Úgy-é, úgy-é, hasonlót érzek én is.
Ha majd te harcolsz a fenevadakkal,
Vagy én lankadva kertünk ápolom,
Körültekintek a széles világon,
És égen-földön nem lesz egy rokon,
Nem egy barát, ki biztasson vagy óvjon.
Nem így volt ám ez egykor, szebb időben.

LUCIFER (gúnyosan)
Hiszen, ha oly kicsínyes lelketek,
Hogy fáztok ápoló gond s kéz ne'kűl,
S alárendeltség oly szükségetek:
Idézek én fel Istent számotokra,
Ki nyájasabb lesz, mint a zord öreg:
E földnek szellemét, ismérem őt
Az égi karból, szép szerény fiú. -
Jelenjél meg szellem,
Látod, nem bírsz velem,
Az ősi tagadás
Hív, hisz nem merne más.
(A földből lángok csapnak föl, tömör fekete felhő képződik szivárvánnyal, iszonyúan mennydörögve.)

LUCIFER (hátralépve)
Ki vagy te, rém - nem téged hívtalak,
A föld nemtője gyönge és szelíd.

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
Mit gyöngeül látál az égi karban,
Az önkörében végtelen, erős. -
Im, itt vagyok, mert a szellem szavának
Engednem kelle, ámde megjegyezd,
Hogy fölzaklatni s kormányozni más.
Ha felveszem saját képem, leroskadsz,
S eme két féreg itt megsemmisül.

LUCIFER
Mondd hát, hogyan fér büszke közeledbe
Az ember, hogyha istenül fogad?

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
Elrészletezve vízben, fellegekben,
Ligetben, mindenütt, hová benéz
Erős vágyakkal és emelt kebellel. (Eltűnik.)
(A ligetet, forrást tünde játszi nimfák népesítik.)

ÉVA
Ah, nézd e kedves testvér-arcokat,
Nézd, nézd, mi bájosan köszöntenek,
Nincs többé elhagyottság, rengeteg,
A boldogság szállott közénk velek.
Ők adnak búnkban biztató szavat,
A kétkedésben jó tanácsokat.

LUCIFER
Nem is kérhettek jobb helyütt tanácsot -
Kik, amint kértek, már határozátok -
Mint épp e kedves tünde alakoktól,
Kik úgy felelnek, mint kérdésetek szól:
A tiszta szívre mosolyogva néznek,
Ijesztő rémül a kétségbesőnek;
Ők kísérendnek végig száz alakban,
Százféleképpen átalváltozottan,
A fürkésző bölcsésznek üde árnya
S örökifjú sziveknek ideálja.

ÁDÁM
Mit ér, mit ér e játék csillogása,
Előttem mely foly, nem hatok belé. -
S nekem csak egy rejtéllyel több jutott. -
Ne hitegess, Lucifer, ne tovább,
Hagyj tudnom mindent, úgy, mint megfogadtad.

LUCIFER
(félre) Keserves lesz még egykor e tudásod,
S tudatlanságért fogsz epedni vissza.
(fent) De tűrelem. Tudod, hogy a gyönyör
Percét is harccal kell kiérdemelned;
Sok iskolát kell még addig kijárnod,
Sokat csalódnod, míg mindent megértesz.

ÁDÁM
Könnyű neked beszélni tűrelemről,
Előtted egy öröklét van kitárva,
De én az élet fájából nem ettem,
Arasznyi lét, mi sietésre int.

LUCIFER
Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Látád a hangyát és a méherajt:
Ezer munkás jár dőrén össze-vissza
Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kitűzött tervét bizton létesíti,
Mig eljön a vég, s az egész eláll. -
Portested is széthulland így, igaz,
De száz alakban újolag felélsz,
És nem kell újra semmit kezdened:
Ha vétkezél, fiadban bűnhödöl,
Köszvényedet őbenne folytatod,
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.

ÁDÁM
Ez visszapillantása az öregnek.
De ifju keblem forró vágya más:
Jövőmbe vetni egy tekintetet.
Hadd lássam, mért küzdök, mit szenvedek.

ÉVA
Hadd lássam én is, e sok újulásban
Nem lankad-é el, nem veszít-e bájam.

LUCIFER
Legyen. Bübájat szállítok reátok,
És a jövőnek végeig beláttok
Tünékeny álom képei alatt;
De hogyha látjátok, mi dőre a cél,
Mi súlyos a harc, melybe útatok tér;
Hogy csüggedés ne érjen emiatt,
És a csatától meg ne fussatok:
Egére egy kicsiny sugárt adok,
Mely biztatand, hogy csalfa tűnemény
Egész látás - s e súgár a remény. -
(Ezalatt Ádámot és Évát a kalibába vezeti, kik ott elszunnyadnak.)


ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

(Прекрасные окрестности рая. Маленькая грубо сколоченная деревянная хижина. Адам вбивает колья для ограды. Ева сооружает шалаш. Люцифер.)

АДАМ
Я здесь хозяин! Вместо всей вселенной
Мое владение лишь это место!
Я защищу его от вредных тварей
И приносить заставлю мне плоды.

ЕВА
А я шалаш построю, да такой же,
Как был в раю. Создам я волшебством
Эдем утраченный.

ЛЮЦИФЕР
Великие глаголы
Устами вашими изречены:
Семья и собственность! Все радости и муки
Да породит сей двигатель двойной.
С теченьем времени начала эти
Отчизну и промышленность родят —
Родителей величья, благородства
И пожирателей своих же чад!

АДАМ
Темно толкуешь! Ты мне обещал
Всеведенье. Лишь этого я ради
И отказался от услад инстинкта
И нег бездумного существованья,
Чтоб хоть в борении, но стать великим,
А каковы последствия?

ЛЮЦИФЕР
Не видишь?

АДАМ
Я чувствую одно: покинут богом,
Совсем беспомощен и одинок,
И я покинул бога. Сам я богом
Стал для себя. И то, что завоюю, —
Мое по праву. В этом — мощь и гордость!

ЛЮЦИФЕР (в сторону)
Спесивый шут, ты небом пренебрег,
Но ёкнет сердце, коль ударит гром!

ЕВА
Я сделаюсь праматерью земною,
И вся моя гордыня только в том!

ЛЮЦИФЕР (в сторону).
От женщины лишь этого и жду:
Увековечит грешную нужду!

АДАМ
За что хвалить творца? Быть может, просто
За бытие? Коль будет оно славным,
Так это только плод моих трудов,
И наслажденье от глотка воды
Я жгучей жаждой заслужить обязан,
Плачу за мед лобзанья пресыщеньем,
Которое последует за ним.
И, знаешь ли, твердить за все «спасибо»
Давно мне надоело. Буду сам
Творить судьбу свою и снова рушить,
Что создал ощупью. А в том, Люцифер,
Мне и твоя подмога не нужна!
Своими силами я обойдусь —
Ведь ты не спас меня от тяжких уз.
А может быть, и узы эти тоньше,
Чем волосок какой-то! Тем стыдней,
Что душу гордую мою он вяжет!
Взлетел бы я, но тело тянет вниз.
Не служит мне ни зрение, ни слух,
Когда понять пытаюсь: что же дальше?
Мечта влечет меня к небесным высям,
Но голод принуждает, чтоб смиренно
Сползал я вновь в грязищу естества!

ЛЮЦИФЕР
Меня сильнее эти узы!

АДАМ
Значит,
Ты слабый дух, коль справиться не можешь
С ничтожной паутиною, которой
Мильон существ не замечает даже
И скачет в ней, как будто на свободе,
И только несколько незаурядных
И более возвышенных умов
О ней подозревают!

ЛЮЦИФЕР
Лишь она
И может восставать против меня.
Она ведь дух такой же, как и я.
И действует тайком она, бесшумно
Не от бессилья. Кто мир творит
И направляет, тот во мгле сокрыт,
Дабы от лицезрения его
Умы не помутилися. Бряцают
И блещут лишь деяния людей
Недолговечных.

АДАМ
Так позволь взглянуть
Хотя бы мельком на деянья духов!
Ты знаешь, что душа моя сильна,
Она меня поддержит, потому что
Я есмь и замкнут я в себе и целен!

ЛЮЦИФЕР
«Я есмь»! Вот глупость! Ты был и будешь,
Ведь жизнь и гибель — все существованье!
Но оглядись духовными очами!

АДАМ
(все, о чем он говорит, становится зримым)
Что за поток бурлит вокруг меня,
Он прорывается пробиться ввысь,
Чтоб, раздвоившись, к полюсам земли
Помчаться вихрем.

ЛЮЦИФЕР
Это же тепло,
Что жизнь несет в отчизну льдов.

АДАМ
А эти
Два языка огня, летящих с гулом?
Боюсь, что унесут они меня!
Они томят меня и возбуждают!

ЛЮЦИФЕР
То — магнетизм!

АДАМ
Колеблется земля!
Лежавшая бесформенной твердыней,
Она оказывается теперь
Материей клокочущей, кипящей.
Непоборима, ищет она формы,
Стремится то в кристалле воплотиться,
То в виде почки борется за жизнь!
О, чем ты станешь в этой суматохе,
Мое, в себе замкнувшееся, я,
Во что ты превратишься, плоть моя,
Которой я так глупо доверялся,
Оружием надежным: почитал,
Когда о лучшем будущем мечтал?
О ты, дитя балованное, тело,
Дающее и радость и печаль,
Ужель ты превратишься в горстку праха,
Когда частицы прочие твои —
Вода и воздух — нынче так румяны
И так жизнелюбивы, унесутся
С моим уничтоженьем в облака!
Я с каждым словом, с каждым помышленьем
Расходую крупицу существа —
Сгораю! И быть может, раздувает
Дух некий тайный сей огонь зловещий,
Чтоб греться возле тленья моего!
Довольно ужасов! С ума сойду я!
С бесчисленными силами природы
И с тяжким одиночеством сражаться
Так страшно! О, зачем я оттолкнул
Тот промысел божественный, о коем
Чутьем я знал, но не ценил его,
Да и рассудком жаждал, но напрасно?!

ЕВА
Да, да! Все это чувствую и я.
Когда ты будешь биться с диким зверем,
Быть может, я, обхаживая сад,
Вдруг оглянусь, но на земле и в небе
Ни родича, ни друга не найду —
Никто не защитит и не утешит!
А как прекрасно нам жилось в былом!

ЛЮЦИФЕР (язвительно)
Уж коли вы настолько малодушны,
Что холодно вам без опекуна,
И столь необходима подчиненность —
Для вас иного бога я найду,
Поласковее сумрачного старца.
То — Дух земли. Еще на небесах
Я знал его. Он юн, красив и скромен.
Явись, о дух земной,
И поборись со мной —
С предвечным отрицаньем!
Тебя бы не дерзнул
Позвать никто иной!
Из земли выбивается пламя, образуется густая черная туча. Страшно грохочет гром. Радуга.

[ЛЮЦИФЕР] (Отступая.)
Кто ты, страшилище? Я не тебя позвал,
Но ангела-хранителя земли,
Смиренного и нежного!

ГОЛОС ДУХА ЗЕМЛИ
Кто слабым
Тебе казался там, на небесах,
В своем кругу тот бесконечно сильный.
Итак я здесь, понеже зову духа
Я уступить обязан. Но заметь,
Что вызывать не есть повелевать,
И коль приму свой настоящий лик —
Падешь ты в прах, а эти твари сгинут!

ЛЮЦИФЕР
Скажи, а может близ твоей гордыни
Остаться смертный, если божеством
Тебя признает?

СЛОВО ДУХА ЗЕМЛИ
Пусть он чтит меня
В воде и в воздухе, и в рощах — всюду,
Куда б ни заглянул с неодолимым
Желаньем и возвышенной душой!
(Исчезает.)
Роща и источник наполняются резвыми нимфами.

ЕВА
Ах, родственные образы! Ты видишь,
Как мило нас приветствуют они.
Нет больше одиночества. В дубравы
К нам счастье возвратилось вместе с ними.
Они утешат, если затоскуем,
И добрые советы подадут.

ЛЮЦИФЕР
Вот именно! Ответа на вопрос,
Который вы решаете заране,
Никто не даст вам лучше этих милых
Созданий легковесных! Их ответ
Всегда звучит, как ваш гласит вопрос.
Глядят с улыбкой на весельчаков,
А устрашенным добавляют страха
И в сотнях образов идут за вами,
И мудрецам пытливым предлагают
Отдохновение, а вечно юным
Сердцам они внушают идеал!

АДАМ
К чему, к чему мне блеск такой игры?
Я не могу постичь ее. И мне
Досталось лишь одной загадкой больше.
Ну, хватит! Не морочь меня, Люцифер,
Дай все познать, как ты и обещал!

ЛЮЦИФЕР
(в сторону)
Еще набьешь оскомину от знаний!
Возжаждешь ты неведенье вернуть!
(Вслух.)
Терпение! Ведь даже миг услады
Не без борьбы дается! Ты пройдешь
Немало школ и разочарований
До той поры, покуда все поймешь!

АДАМ
Тебе легко к терпенью призывать:
Жизнь пред тобою вечная раскрыта;
Я не вкусил от древа вечной жизни,
И краткое мое существованье
Меня и заставляет так спешить.

ЛЮЦИФЕР
Все, что живет, живет единый срок!
И дуб и однодневный мотылек,
Себя сознав, ликуют, любят, гибнут,
Когда свершают дней своих число
И изживают все мечты. Не время
Идет, а мы меняемся. Век, день —
Почти одно и то же. И не бойся,
Добьешься цели! И пойми, что личность
Не ограничена сей бренной плотью.
Да вспомни сам! Ты видел муравьев
И рой пчелиный? Тысячи созданий
Снуют туда-сюда и только тупо
Да слепо строют. Падают, блуждают,
Но в целом, как устойчивая общность,
Живут и действуют в совместном духе,
Свой замысел упорно выполняя,
Пока движенье не придет к концу!
Из праха встав, ты станешь прахом! Верно!
Но ты воскреснешь снова в сотнях тел
И все отнюдь не заново начнется,
А ты грехи свои искупишь в сыне,
Да и подагру продолжать
Ты будешь в нем! И всем, что ты постиг,
Мильоны лет владеть ты будешь, смертный.

АДАМ
Так старец оглянулся бы на жизнь!
В моей груди младой — иные грезы:
Хочу на будущее бросить взгляд,
Увидеть все, за что борюсь, страдаю!

ЕВА
И знать, что, обновляясь много раз,
Пленительной я буду как сейчас!

ЛЮЦИФЕР
Так погружу я вас в волшебный сон,
Чтоб все открылось до конца времен.
Пускай пройдут видения толпою,
Но коль увидите, как цель глупа
И сколь трудна борения тропа,—
Чтоб не покинули вы поля боя,
Взметну я некий лучик к небесам,
Он ободрит вас и напомнит вам
О том, что созерцают ваши вежды —
Один мираж. И этот луч — надежда!
(Уводит Адама и Еву в хижину, где они засыпают.)

Перевод с венгерского: Леонид Мартынов


THE TRAGEDY OF MAN

SCENE III

A rich landscape outside Paradise. A little rough hut. ADAM is driving stakes into the ground to make a fence. EVE is making an arbour. LUCIFER.

ADAM
This place is mine. Instead of the great world
This plot shall be my home, my own domain.
I guard it from the prowling beasts of prey
And have it yield me fruit in harvest time.

EVE
I build a shady arbour, like the first
In that fair garden, for I would bring back
The lost delight of Eden.

LUCIFER
Ah, great things
Ye speak of. Family, possession, these
Shall be twin levers that shall move the world,
All weal and woe shall from these twain be born,
Twin forces, these shall grow unceasingly
Till nations rise, and trade and commerce come,
Twain parents of all great and noble things,
Twain parents who their offspring shall devour.

ADAM
Thou speakest riddles. Thou didst promise me
Knowledge, and I renounced the happiness
Of trust instinctive, that I might be great.
What have I gained?

LUCIFER
Dost thou not feel it, then?

ADAM
I feel that as God cast me off from Him,
And thrust me out with empty hands to roam
The waste, I left God, too. I have, myself
Become my own god, and what I attain,
Is mine, and fitly. This, my strength and pride.

LUCIFER aside
Vain puppet, that would mock at Heaven now;
Wilt thou so bold be when the lightning glares?

EVE
And I am proud in this one thought alone
That I shall be the mother of the world.

LUCIFER aside
A glorious ideal of woman’s heart
The curse of sinners to perpetuate.

ADAM
What owe I God? Existence, nought beside.
Life, to be worth the burden ’tis to live,
Must be the recompense of weary toil.
The pleasure that a draught of water gives
I must earn thirsty in the heat of noon.
The honey of a kiss is bought with that
Which follows on the kiss - despondency.
And if the bonds of thankfulness are loosed
And fallen from me, if I freedom have
To build my destiny, or cast it down,
Stretching with groping fingers towards my goal,
There was no need, it may be, of thy help,
For this I could have done by mine own strength.
Thou hast not freed me from the heavy chains
Which bind my straining body to the earth.
I feel a bond, no stronger than a hair,
How it be named, I know not, that prevents
My longing soul from soaring proud and free.
See, if I leapt, my body would fall back,
If what the distance hides I strove to seek,
My eyes and ears their service would deny,
And if imagination raises me
To higher spheres, then hunger drags me down
An abject creature to the earth again.

LUCIFER
Stronger than I the bond that fetters thee.

ADAM
Ah, then thou art a spirit weak indeed:
This spider’s web unseen, this thing of nought
Which ten score thousand creatures would not mark,
For though they struggle, taken in its net,
They yet believe they are at liberty,
This thing which only some few chosen souls perceive
Defies thee, and thou can’st not vanquish it.

LUCIFER
And this alone hath strength to challenge me,
For ’tis a spirit, like to me. Because
It works in silence, hidden, dost thou think
It is not strong? Believe it not; that which
A world doth shatter and a world create,
Is hidden in a darkness absolute.
For who should view it would grow faint with fear.
The work of man doth sparkle and resound,
Enduring but an hour, and then is gone.

ADAM
Grant me to gaze upon this hidden force,
A moment’s glance, thou know’st my heart is bold,
Which thus can sway me. For I am myself
A unity complete and separate.

LUCIFER
‘I am.’ Vain words. Thou wert and thou shalt be.
All life is an eternal rise and fall,
Yet gaze around and see with spirit eyes.
As ADAM speaks the following lines everything becomes visible.

ADAM
What stream is this that wells up ceaselessly,
Swift flowing ever upward to the height,
Then parts in twain, and with deep thunder falls
Upon the twin poles of the earth?

LUCIFER
’Tis heat,
Which life brings to the land of snow and ice.

ADAM
And these two flaming streams that roar and flow
So near, I fear lest I be swept away,
And yet I feel their quickening glow and force,
What are they? Lo, their glory makes me swoon.

LUCIFER
What thou dost see is Magnetism named.

ADAM
The earth beneath me quakes. That which before
I held as formless and immovable,
Is seething matter, irresistibly
Striving for ordered shape, and life. Lo, here
It cools to crystal, there it doth become
A tender bud. Ah, in this tumult wild,
What shall become of that self locked in me,
In which I trusted, foolish that I was,
As in a solid and enduring tool,
To serve me in my longing and intent?
Poor pampered child that sorrow and delight
Alike dost bring me, wilt thou only sink
To be a little dust, while what of thee
Remains yet, water, and thin, formless air
Which, but a while since, glowed with joy of life,
With mine own being, cloudward mounts on high
In aery vapour? Lo, my every word,
My every thought consumes a part of me.
I burn! And it may be, the baleful fire
A hidden spirit fans, that he may warm
Himself beside my ashes. Hence, dire vision, hence,
Lest I go mad. Ah, frightful ’tis to stand
In battle midst a hundred elements,
Tortured by desolation and despair.
Why did I cast away that providence
Which instinct felt, yet knew the value not
That providence, which wisdom seeks, in vain!

EVE
My heart is troubled likewise, for if thou
Shalt fight in battle with fierce beasts of prey,
And I our garden tend in weariness,
I lift my eyes, and in the whole wide world
No kinsman is there in the earth or heaven,
No friend to strengthen and protect. Not thus
Once was it in more happy days of peace.

LUCIFER scornfully
If then so puny are your souls, forsooth,
That ye should shrink without a hand to guide,
If ye must needs be subject and obey,
Behold, I give to you a demigod
Who shall more kindly than the Ancient be.
The spirit of this earth; I know him well,
A fair and modest youth from Heaven’s choir.
Come, spirit, come straightway,
Know, thou can’st not forbear:
The everlasting Nay
Calleth, none else would dare.
Flames burst from the earth; a heavy dun cloud appears girt with a rainbow and sounding with thunder.

LUCIFER recoiling
Who art thou, shape of fear? Not thee I called.
The genius of the earth is calm and mild.

THE VOICE OF THE SPIRIT OF THE EARTH
He whom in Heaven’s choir thou heldest weak
Is in his own sphere strong and infinite.
Lo! I am here, since I must needs obey
The spirit’s word, yet know, one thing it is
To summon, but another to command.
Thou wilt fall back, if mine own form I take
And these two worms here perish, crushed and slain.

LUCIFER
How shall man in thy haughty presence stand,
If he would pay thee homage as a god?

THE VOICE OF THE SPIRIT OF THE EARTH
In water, in the clouds and in the trees,
In all things I am immanent, where’re
He gaze with strong intent and trusting heart.
He vanishes. The springs and groves are peopled with fleeting nymphs.

EVE
Ah, look on these fair faces greeting us
In smiling comradeship. No more is there
Lonely despair in desert wilderness.
For happiness is come to us in them.
They give us courage in the time of grief
And wholesome counsel in perplexity.

LUCIFER
And nowhere better can ye counsel ask,
Who, what ye ask, already have resolved,
Than from these kindly fleeting presences
that speak in answer as ye ask of them,
And smiling gaze on him whose heart is pure,
Yet shrink appalled from the despairing soul.
These wait upon you in a hundred shapes
And ever changing in a hundred ways;
The hale form of the wise philosopher,
And the ideal of hearts forever young.

ADAM
What profiteth the glitter of these shapes
That like a mirage fade as I draw near
And add one riddle more to vex my brain?
Beguile my heart no further, Lucifer.
Let me know all as thou did’st promise me.

LUCIFER
aside
One day thy knowledge shall prove bitterness,
And thou shalt yearn for ignorance again.
aloud
Have patience, yet. Thou knowest, thou must earn
Through weary fight a moment’s ecstasy.
Thou must through many schools pass, many times
Cherish false hope ere all things thou shalt know.

ADAM
For thee of patience easy ’tis to speak
For thee before doth stretch eternity.
I have not eaten of the Tree of Life,
Time hastens and my days pass fleeting by.

LUCIFER
All that hath life, hath equal part in life;
The hoary tree, the moth that lives a day,
Feel, love, rejoice, and perish, when each one
Its life hath led, its purpose hath fulfilled.
Not time progresseth; it is we who change;
A century the same is as a day.
Fear not, thou shalt accomplish thy desire,
But think not that man’s essence is enclosed
In this mean body formed of dust and clay.
Look on the anthill or the swarm of bees,
A thousand workers hasten to and fro,
Blindly perform their task, then pass away,
Yet the whole mass endures, a unity,
And, with a common spirit, lives and works,
Brings to accomplishment a conscious plan,
Until the end come and the whole doth cease.
’Tis true thy earthly body shall decay,
But thou shalt live on in a hundred forms,
And nothing need begin once more anew.
If thou sin, in thy son thou shalt atone,
In him thy body’s weakness shalt prolong;
What thou hast felt and learned and come to know
Shall be thy portion for a million years.

ADAM
To age belongeth it to view the past:
Not thus the longing of my flaming heart,
For on my future I would gaze to know
What I must suffer and wherefore I fight.

EVE
And if then life shall be so oft renewed
I would know if my beauty shall endure.

LUCIFER
So be it. I will lay a spell on you.
Ye shall look on the future to its end,
Viewed in the flitting phantoms of a dream.
But when ye see how foolish the intent,
How grievous is the conflict to be fought,
Lest ye be overwhelmed in grey despair,
And leave the battle, smitten to the heart,
I give to you one little shining ray,
To comfort you, that all things which ye saw
Were but illusion. Lo, this ray is hope.
LUCIFER leads ADAM and EVE into the hut. They fall asleep.

Translated from the Hungarian by J. C. W. Horne

The Tragedy of Man (Az ember tragédiája / Трагедия человека) is a 2011 Hungarian animated drama film directed by Jankovics Marcell Марсель Янкович Marcell Jankovics.

Трагедия человека Имре Мадач (1823-1864)
Трагедия человека Имре Мадач (1823-1864)02:39:24
12 views
Add
More